Адвокатска колегия Хасково

Новини

  • Конкурс за реферати на студенти, следващи право
  • ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАдС
  • ВАЖНО! Служебни бележки от НБПП - 2017г.
  • Декларация във връзка с Решение от 12.01.2018г. на ВАС -София за увеличение размера на месечната вноска
  • СТИКЕРИ 2018
  • Всички новини

ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИ ВНОС КЪМ ВАдС

До

Съвета на

Адвокатска колегия - Хасково

СТАНОВИЩЕ от

адвокатите от Адвокатска колегия - Хасково, с адвокатски кантори в град Хасково, присъствали на среща, проведена на 13.03.2018 година, 16.00 часа

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми членове на Съвета на Адвокатска колегия - Хасково,

След проведеното обсъждане на Решения №481 от 12.01.2018г. и Решение №627 от 17.02.2018г. на Висшия адвокатски съвет и изразените мнения и позиции на всички присъствалите колеги, както и след обсъждането на приетото от Съвета на Адвокатска колегия - Хасково Решение №1 по Протокол №4 от 23.02.2018г.,

с настоящото становище изразяваме категоричната си подкрепа по отношение на приетото решение от Съвета на Адвокатска колегия - Хасково.

Подкрепяме решението на Съвета на АК - Хасково, че решението на Висшия адвокатски съвет от 12.01.2018г., с което се определя месечна вноска към ВАдвС в размер 20 лева, е незаконосъобразно и е прието в нарушение на чл.122, ал.1, т.2 от Закона за адвокатурата.

Принципната позиция на адвокатите - членове на АК - Хасково, упражняващи дейност в град Хасково, е, че увеличението на членския внос за бюджета на Висшия адвокатски съвет в двоен размер (независимо от начина на плащането му - на месечни вноски или годишна вноска, както е предвидено в ЗАдв.), е необосновано и не са налице разумни причини за това увеличение.

Считаме за необосновани и изложените от Висшия адвокатски съвет причини за увеличението в уведомление изх. №59 от 22.01.2018г. от ВАдв.С до Съветите на колегиите, след като от страна на Съвета на АК - Хасково и членовете на колегия, както и от страна на преобладаващата част от колегиите в страната, беше изразено категорично несъгласие с това увеличение.

Една част от посочените дейности в годишната програма за 2018 година като част от дългосрочна програма на настоящия ВАдв.С не обосновават по никакъв начин такова увеличение, тъй като са част от досегашните дейности на Висшия адвокатски съвет и като цяло на адвокатурата.

Друга част от дейностите, като „препозициониране" на ВАдв.С в международните отношения, по никакъв начин не способстват и не подпомагат разрешаването на съществените проблеми, които изключително затрудняват работата на редовите адвокати и упражняването на адвокатската професия, към чието разрешаване следва да насочи вниманието си ВАдв.С.

Други от дейностите не налагат също увеличение на членския внос, тъй като не е необходимо разходването на такъв финансов ресурс, за да продължат да се осъществяват дейности като сезиране на Конституционния съд, представяне на становища по конституционни и тълкувателни дела, както и по законопроекти. Следва да се има предвид, че Съветът на АК - Хасково винаги е представял становища в такива случаи, и всъщност задачата и функцията на ВАдв.С е да обобщи становищата и позициите на колегии по такива спорни въпроси, както и по постъпили искания за сезиране на КС, и да изрази становище, съответно вземе решение, което да съответства в най - пълна степен на правилното тълкуване на закона и Конституцията. За тази цел не са необходими допълнителни парични средства, а солидарните усилия на цялата адвокатура, естествено ръководени и организирани от членовете на ВАдв.С, на които е възложена тази дейност, за което тези членове и към настоящия момент получават определени възнаграждения.

Желанието на ВАдв.С да модернизира комуникацията и отношенията между адвокатите и държавните органи и органите на съдебната власт е похвално и заслужава подкрепата на цялата адвокатура, но увеличаването на членски внос под претекста за необходимост от парични средства в тази насока не може да получи нашата подкрепа, тъй като засега описаната от ВАдв.С дейност в тази насока е твърде обща и неконкретизирана, за да се оправдаят разходването на средства. Освен това. създаването на какъвто и да било комуникационен интерфейс от ВАдв.С би могло да се окаже практически безсмислено, тъй като комуникацията и подаването на документи към държавните органи и органите на съдебната власт на практика би могло да се извършва само чрез електронна среда, която е създадена, одобрена и въведена именно от тези органи. Както в други европейски държави, както и в досегашната практика на българските държавни органи, всички електронни средства (платформи) за подаване на документи и за осъществяване на отношения с държавните органи се изработват от и за сметка на съответните държавни органи и се управляват от тях, като по никакъв начин в тях не могат да се включат електронни платформи и интерфейс комуникационни средства на частни организации и субекти, дори и на адвокатурата.

Считаме също, че посочения като претекст мотив за създаването на ключова роля на Електронния регистър на адвокатите за напълно необоснован, тъй като целите и задачите на адвокатурата в настоящия момент следва да се съсредоточат към разрешаването на далеч по - важните проблеми при упражняването на професията.

Нашата позиция като цяло е, че в настоящия момент Висшия адвокатски съвет не е успял да обоснове своето решение за увеличение на членския внос за неговия бюджет и дори и след цитираното уведомление не успява да убеди нас, редовите адвокати, че е необходимо да заплащаме членски внос за бюджета на ВАдв.С в двоен размер.

Позицията ни по този въпрос е обоснована и от информацията, която получихме от членовете на Съвета на АК - Хасково, участвали като представители на нашата колегия на Общото събрание на адвокатите от страната, че въпреки не колко кратните техни искания и настоявания Висшия адвокатски съвет не им е предоставил бюджета за 2018 година, за да се установи за какви дейности конкретно ще бъдат разходвани средствата, които се планира да бъдат събрани след увеличението на членския внос. При липсата на такава ясна, достоверна и конкретна информация, бъдещото увеличение не може да бъде подкрепено поради неяснота на действителната цел на това увеличение и на действителните дейности, за които ще бъдат разходвани постъпленията от него.

Адвокатурата е свободна професия и нашето съсловие, призвано да защита правата и законните интереси на другите граждани и техните организации, в най - пълна степен следва да бъде управлявано и ръководено въз основа принципите на прозрачност, демократичност и свободно изразяване на мнението.

Всички тези факти водят до нашето категорично становище, че ВАдв.С следва да отмени решението си за увеличение на членския внос към неговия бюджет като незаконосъобразно и противоречащо на принципите на адвокатурата, с оглед което подкрепяме изцяло приетите решения на Съвета на Адвокатска колегия - Хасково.

 

 

 

До Адвокатски съвет на

Адвокатска Колегия-Хасково

                                                                       СТАНОВИЩЕ

                                                                       От адв. Георги Христов,

                                                                       Адв.Атанас Георгиев,

                                                                       Адв.Валентина Кунева,

                                                                       Адв.Иван Иванов,

                                                                       Адв.Иван Илиев,

                                                                       Адв.Бончо Боев,

                                                                       Адв.Магдалена Колева,

                                                                       Адв.Николай Колев,

                                                                       Адв.Десислава Костова,

                                                                       Адв.София Узунова,

                                                                       Адв.Тодор Иванов,

                                                                       Адв.Боряна Иванова,

                                                                       Адв.Диана Инджова,

                                                                       Адв.Георги Панайотов,

                                                                       Адв.Веселин Тодоров,

                                                                       Адв.Кристиан Влахов,

                                                                       Адв.Екатерина Влахова,

                                                                       Адв.Татяна Картулева,

                                                                       Адв.Божидар Туртов,

                                                                       Адв.Добромир Якимов,

                                                                       Адв.Галина Чингарова,

                                                                       Адв.Адриан Хаджииванов,

                                                                       Адв.Добромир Добчев,

                                                                       Адв.Гергана Кръстева,

                                                                       Адв.Дамян Гочев-адвокати от АК-Хасково

 

                        УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

                        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА-членове на Адвокатски съвет на АК-Хасково,

            Ние-адвокатите от АК-Хасково, чиито седалища са в гр.Димитровград,с настоящото становище заявяваме изричната си подкрепа към решенията на АС-Хасково от 23.02.2018год.,а именно:

            1.Решение 481 от 12.01.2018год. на ВАдС е прието в нарушение на чл.122 ал.1 т.2,7 и 8 от Закона за Адвокатурата.

            2.Не приема възложеното с Решение 627 от 17.02.2018год. от ВАдС задължение за събиране на месечните вноски към ВАдС, определени с решение 481 от 12.01.2018год.,дължими от адвокатите на основание чл.49 ал.1 от ЗА,поради липса на законово основание за това.

            Решенията на АС-Хасково са взети след събиране становищата на адвокатите от колегията и изразяват и нашата принципна позиция.

            Считаме,че гореописаните решения на ВАдС са взети емоционално. Имат общи мотиви, които са неясни, неконкретни и най-важното, според нас, не са обсъдени с адвокатските съвети по места.

            Считаме, че беше редно, преди да бъдат взети тези решения, да бъдат поискани становищата на адвокатските съвети по места.

            ВАдС не познава ситуацията по места и може би не е наясно,че работата в по-малките населени места много намаля.Разбира се, не става въпрос за 10лв.,а за прозрачност и информираност на колегите,които са пряко засегнати от тези решения.

            ВАдС е органа, който следва да защитава интересите на всички адвокати от страната,но ние не считаме,че интереса ни е защитен с тези решения,а напротив-ощетени сме и не знаем защо

.Като част от българската адвокатура,считаме,че тези решения са в наш ущърб и не са особено прозрачни.Държим,  като част от българската адвокатура да бъдем информирани предварително за решенията и да сме наясно с конкретните мотиви, довели до приемането им.А в настоящия случай, ВАдС тотално ни пренебрегна без да се съобрази с позицията ни,с която го запознахме изрично.

            Затова заставаме твърдо зад решението на АС-Хасково, което изцяло кореспондира с нашето становище, взето е прозрачно и най-важното б,беше съгласувано предварително.

            Нещо повече! Като орган, който представлява адвокатурата от нашия район, ще изискваме от АС-Хасково да продължава да защитава интересите ни и да взема под внимание мнението ни,както и да настоява пред ВАдС да отмени решенията си.

 

 

До Адвокатски съвет на

Адвокатска Колегия-Хасково

ЗАЯВЛЕНИЕ

от членове на АК-Хасково адвокати, с регистрирани адвокатски кантори в гр.Свиленград, подписали се под текста на настоящото.

 

 

                        УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

                        УВАЖАЕМИ членове на Адвокатски съвет на АК-Хасково,

            Долуподписаните адвокати от АК-Хасково, с адвокатски кантори в гр.Свиленград, с настоящото изразяваме подкрепата си към решенията на АС-Хасково от 23.02.2018год.,а именно:

            1.Решение 481 от 12.01.2018год. на ВАдС е прието в нарушение на чл.122 ал.1 т.2,7 и 8 от Закона за Адвокатурата.

            2.Не приема възложеното с Решение 627 от 17.02.2018год. от ВАдС задължение за събиране на месечните вноски към ВАдС, определени с решение 481 от 12.01.2018год.,дължими от адвокатите на основание чл.49 ал.1 от ЗА,поради липса на законово основание за това.

            Принципната ни позиция, че не следва да бъде увеличаван размерът на членската ни вноска към ВАдС, е обоснована от липсата на ясна обосновка за начина на формиране на бюджета на ВАдС и липсата на прозрачност по отношение разходването на средствата от събрания членски внос.

            1. Адвокатските колегии и адвокатските съвети по места са лишени от възможността да участват при обсъждането и формирането на бюджета на ВАдС.

            2. В отчета на ВАдС не става ясно за какви конкретни нужди на адвокатите и на адвокатските колегии по места се разходват средствата от бюджета по отделните пера. Налице са съмнения, че голяма част от събраните средства не са изразходвани по предназначение, а за ненужни и безполезни дейности, за материални придобивки и за представителни и командировъчни на членовете на ВАдС, ползата от които е нулева. Единствените видими от адвокатите разходи в техен интерес са абонаментът за най-евтиния програмен правно-информационен продукт и за безплатното получаване на изданието „Адвокатски преглед”, както и за участие в семинари. Считаме, че на фона на събраните средства от членски внос тези разходи не са толкова значителни. По отношение поддръжката на почивната материална база на адвокатурата, то единствено ограничен кръг адвокати, предимно от София, имат привилегията да я ползват и няма изработен механизъм, по който всеки един адвокат да има възможност в някакъв момент да се възползва от тази собственост.

            3. Считаме, че Висшият адвокатски съвет не защитава адекватно правата и законните интереси на адвокатите. Въпреки, че броят на адвокатите в страната е по-голям от броя на всички останали юристи, взети заедно, адвокатската гилдия е най-слабо организираната и практически без никакво влияние, за разлика от професионалните организации на нотариусите и частните съдебни изпълнители. ВАдС необосновано забавя от дълго време обсъждането и придвижването на ЗИД на ЗАдв.

            Поради това подкрепяме решението на АС-Хасково да откаже да събира членския внос, предназначен за Висшия адвокатски съвет.

            Поради това и дотолкова, доколкото членският внос е определен със ЗАдв. на годишна база, отказваме да плащаме членската си вноска към Висшия адвокатски съвет ежемесечно.

            Поради това настояваме Висшия адвокатски съвет да отмени решението си, с което се увеличава членският ни внос към него.

            Настояваме ВАдС да приеме и да спазва ясни и прозрачни правила при формиране на бюджета си, след широко предварително обсъждане с адвокатските колегии в страната, както и да дава ясен и подробен в детайли отчет за разходването на всеки един лев.

            Заявяваме твърдата си решимост бойкотът на решенията на ВАдС да продължи докато не се съобразят с нашите искания.

 

 

ДО АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

АК ХАСКОВО

 

СТАНОВИЩЕ

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ-членове на Адвокатски съвет на АК-Хасково,

 

            Адвокатите, практикуващи в град Харманли заявяваме, че подкрепяме решенията на АС-Хасково от 23.02.2018год., а именно:

            1. Съгласни сме, че Решение 481 от 12.01.2018год. на ВАдС е прието в нарушение на чл.122 ал.1 т.2,7 и 8 от Закона за Адвокатурата.

            2. Съгласни сме, че не следва да бъде прието възложеното с Решение 627 от 17.02.2018год. от ВАдС задължение за събиране на месечните вноски към ВАдС, определени с решение 481 от 12.01.2018год., дължими от адвокатите на основание чл.49 ал.1 от ЗА, поради липса на законово основание за това.

            Решенията на АС-Хасково са взети след изслушване на нашите становища, включително и писменото ни становище и изразяват и нашата принципна позиция.

            Считаме, че гореописаните решения на ВАдС са взети немотивирано и необосновано. Имат общи мотиви, които са неясни, неконкретни и най-важното, според нас, не са обсъдени с адвокатските съвети по места.

            Решенията са приети в условия на непрозрачност и в нарушение на демократичните принципи.

            ВАдС няма явно няма информация и не познава ситуацията по места и може би не е наясно, че работата в по-малките населени места е силно ограничена.

            Ние очакваме от ВАдС да защитава интересите на всички адвокати от страната, както практикуващите в големите градове, така и нас, от по-малките населени места! Но тези решения са явно против интересите на адвокатите от Харманли!

            Затова заставаме твърдо зад решението на АС-Хасково, което изцяло кореспондира с нашето становище, взето е прозрачно и най-важното - беше съгласувано предварително и изразява волята ни!

            На проведената на 12.03.2018г. среща в град Харманли между нас и ръководството на АС Хасково, ние изразихме становище, че подкрепяме досегашните действия и настояваме, Адвокатският съвет да работи в защита на нашите интереси, за издигане на престижа на адвокатурата и да настоява пред ВАдС да отмени цитираните по-горе решения!

 


Автор:
Публикувана: 15.03.2018 / 09:09

Адвокатска колегия Хасково
Created by VPIdesigns.com